Become a Teacher

Դարձեք Մորգան ընկերության դասընթացավար
shadow

Ստեղծեք ուսուցանող դասընթացներ դասախոսությունների, տեսանյութերի, թեստերի և այլ միջոցներով

Օգնեք ուսանողներին պատրաստվել քննությունների և թեստերի՝ հարցաշարերի և այլ նյութերի միջոցով